ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

Mely létrejött egyrészről

az Alt Cash Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma:01-09-420004, adószáma:32358962-2-42 , bankszámlaszáma: K&H Bank 10404072-50527086-52771009, képviseletében eljár: Madarász Jenő ügyvezető)  mint eladó (a továbbiakban: Eladó) és

az Eladó által üzemeltetett www.penztargepcentrum.hu/webaruhaz internetes áruházából vásárló vevő között.

(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együtt: Felek). 

 

1.Szerződés létrejötte

Jelen szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5) Kormányrendelet alapján Vevő internetes áruházban történő elektronikus megrendelésével illetve Eladó elektronikus levélben megküldött visszaigazolásával jött létre. A vevő által megküldött megrendelés és az Eladó által megküldött visszaigazoló levél tartalmazza a Vevő által vásárlás során megadott Vevő adatokat (név, telefon, e-mail, számlázási cím), a szerződés tárgyát és annak mennyiségét, vételárát továbbá a kiválasztott fizetési módot, a kiválasztott szállítási módot, és a megadott szállítási címet. Az adásvételi szerződés megrendelésben és visszaigazolásban nem részletezett további feltételeit a Felek a jelen szerződésben szabályozzák az alábbiak szerint.

 

2.Szállítási feltételek

Vevő „személyes átvétel” szállítási mód kiválasztása esetén a készülékeket átveheti az Eladó székhelyén, azaz 1141 Budapest Fogarasi út 195-197. címen a rendelés visszaigazolását követő munkanaptól kezdődően, kivéve abban az esetben, ha Eladó a rendelés leadásának napján írásban jelzi, hogy a kiválasztott termék(ek) nem elérhető(ek). 

Eladó „futárral” szállítási mód kiválasztása esetén vállalja, hogy a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb 5 munkanapon belül, GLS futárszolgálat igénybevételével leszállítja a szerződés tárgyát a megadott címre, kivéve abban az esetben, ha a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb 2

munkanapon belül írásban jelzi Vevőnek, hogy a szerződés tárgya ettől eltérő határidővel szállítható. Ez utóbbi esetben, Vevő 1 munkanapon belül jogosult a jelen szerződéstől elállni. Amennyiben vevő az elállási jogát nem gyakorolja, a Felek úgy tekintik, hogy az Eladó által megjelölt szállítási határidőt a Vevő elfogadta. Eladó és GLS közötti megállapodás értelmében a termékek leszállítására munkanapokon 8:00 – 15:00 között kerül sor, melyről GLS futár a kiszállítás előtt értesíti a Vevőt.

 

3.Fizetési feltételek

Vevő a „személyes átvétel” szállítási mód kiválasztása esetén készpénzzel vagy bankkártyával fizetheti meg a megrendelt termékek vételárát, melyről Eladó az átvételkor számlát állít ki.

Vevő a „futárral” szállítási mód kiválasztása esetén előreutalással vagy készpénzes utánvéttel fizethet. Előreutalásos vagy online bankkártyás fizetés esetén a futárral történő szállítás díja 1.500 Ft + ÁFA (bruttó 1.905 Ft), melyet Vevő a díjbekérőn szereplő adatok alapján a termék vételárával együtt előre köteles megfizetni. Az utánvétes futárral történő szállítás díja 2.000 Ft + ÁFA (bruttó 2.540 Ft), melyet Eladó a termékek vételárával együtt számláz ki Vevő részére, és amelyet Vevő a kiszállított termékek átvételekor készpénzben köteles megfizetni a GLS futárnak. Kivéve azt az esetet, ha egy rendelés során a Kosár végösszege magasabb, mint 50.000 Ft + ÁFA, mivel ekkor a szállítás díjtalan. 

A feltüntetett bruttó árak tartalmazzák a magyarországi ÁFA-t.

Eladó a pénztárgépet minden esetben üzembe helyezve küldi, az ehhez szükséges futár közvetítésével történő dokumentumkezelés díjtalan.

 

4.Elállás, szavatosság, jótállás

Az internetes vásárlásra vonatkozó jogszabály alapján – amennyiben a terméket a Vevő nem személyesen, az Eladó telephelyén veszi át, és a fizetés sem a termék átvételével egyidejűleg, az Eladó székhelyén történik – Eladó 14 napos elállási jogot biztosít Vevőnek, melyet Vevő a termékek átvételének napjától kezdve gyakorolhat és Felek kizárólag írásos formában tekintik érvényesnek. Amennyiben Vevő él a 14 napos elállási jogával úgy köteles a leszállított terméket saját költségén Eladónak visszajuttatni oly módon, hogy a visszaküldés során bekövetkezett sérülésből, vagy elvesztésből eredő kárért Vevő felel.

Céges vásárlók esetén az elektronikus úton megkötött szerződés nem tartozik a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá, így a Felhasználót a megrendelt termékekkel összefüggésben nem illeti meg megrendeléstől, illetve a termék átvételétől számított 14 napon belül az elállás joga, valamint az a jog, hogy a terméknek a vásárlástól számított 3 munkanapon belüli cseréjét kérje.

Az elállás ebben az esetben szerződésszegés esetén vagy a felek által előzetesen kikötött elállási jog alapján lehetséges és a Ptk. elállásra, felmondásra vagy hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alkalmazandóak a fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései helyett, mely szerint ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.

Az elállási jogra vonatkozóan Felek további feltételekben állapodnak meg az online pénztárgépeket illetően az 5. pontban.

Vevő a termék átvételekor köteles a teljesítést mind minőségileg mind mennyiségileg ellenőrizni és amennyiben kifogással él úgy azt köteles a GLS futárnak átadott jegyzőkönyvben rögzíteni. Eladó vállalja, hogy a hiányos vagy hibás teljesítést legfeljebb 8 munkanapon belül cseréli vagy pótolja kivéve abban az esetben, ha a jegyzőkönyv átvételét követően Eladó 3 munkanapon belül jelzi az ettől eltérő cserélési vagy pótlási határidőt.

Eladó internetes áruházában rendelhető tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó szavatossági és jótállási jogokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:159-173. §-ai, továbbá az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22) kormányrendelet szabályozza.

A szavatossági és jótállási jogokra vonatkozóan Felek további feltételekben állapodnak meg az online pénztárgépeket illetően az 5. pontban.

 

5. Online pénztárgépek vásárlására vonatkozó speciális feltételek

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, arról, hogy a Mobil Adat Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b, cégjegyzékszám: 01-09-995858, képviselők: Brasnyó Péter, Pap Kornél) fennálló megbízási szerződés alapján ügynökként jogosult a tulajdonát és jelen szerződés tárgyát képező online pénztárgépekbe a Mobil Adat Kft által integrált SIM kártyák működéséhez kialakított és kínált szolgáltatáscsomagok értékesítésére a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A Felek rögzítik, hogy a pénztárgépbe eltávolíthatatlan módon beépítésre került a Mobil Adat Kft tulajdonát képező, az adatkommunikáció megvalósításához elengedhetetlen SIM modul. A jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy a pénztárgépbe integrált SIM kártyára vonatkozó szolgáltatási szerződés a Vevő és a Mobil Adat Kft között érvényesen létrejöjjön (a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés).

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Mobil Adat Kft pénztárgépbe integrált SIM kártyára vonatkozóan készített Szolgáltatási szerződés tervezete. A Vevő kijelenti, hogy a Szolgáltatási szerződést elolvasta, megértette, rendelkezéseit elfogadhatónak találja, és a Szolgáltatási szerződést a jelen szerződés mellékletét képező szolgáltatási szerződésben rögzített főbb feltételekkel meg kívánja kötni azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a Mobil Adat Kft a Szolgáltatási szerződés tervezetét a szerződéskötés időpontjáig jogosult egyoldalúan módosítani.

Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a Szolgáltatási szerződés megkötése kizárólag az online pénztárgép üzembe helyezésével egyidejűleg történhet. 

Ha az üzembe helyezésre személyes átvétel esetén Eladó székhelyén kerül sor, akkor a szolgáltatás díját 10.000,- Ft + ÁFA-t Vevő köteles a készülék vételárával együtt megfizetni a kiválasztott fizetési mód feltételeinek megfelelően.

Ha az üzembe helyezésre szintén az Eladó telephelyén kerül sor, de a kiszállítás futár közreműködésével kerül sor, Vevő akkor is köteles a készülék vételárával együtt a 10.000 Ft + ÁFA szolgáltatási díjat megfizetni a kiválasztott fizetési mód feltételeinek megfelelően.

Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az üzembe helyezéssel egyidejűleg a Szolgáltatási szerződés megkötéséhez Vevő az alábbi dokumentumokat köteles eredeti példányban átadni Eladónak: 

- meghatalmazás, amennyiben nem az üzemeletető cég/ vállalkozás cégbejegyzésre jogosultja köti meg a szolgáltatói szerződést (Futárral történő kiszállítás esetén a szerződést a futár viszi ki a szerződéssel együtt, tehát a meghatalmazást annak a nevére kell a cég képviselőjének elkészítenie, aki a készüléket át fogja venni és ezzel együtt a szerződést is alá fogja írni!)

- szüneteltetési nyilatkozat, amennyiben az üzembe helyezés után szüneteltetést kér a készülék üzemeltetője valamint másolati példányban:

- a szerződő félre vonatkozó dokumentációt (cégkivonat, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány) a pénztárgépet üzemeltető társaság cégjegyzésre jogosultjának az aláírási címpéldánya 

-személyi igazolvány vagy útlevél

Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az általa forgalmazott készülékek mentes üzemmódra nem alkalmasak, így amennyiben Vevő mentesítést igazoló NAV határozattal rendelkezik, úgy jelen szerződés automatikusan érvénytelennek tekintendő.

Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az üzembe helyezéssel egyidejűleg megkötendő szolgáltató szerződéshez az alábbi adatokat szükséges majd megadnia:

- Cégnév, Név

- Székhely, számlázási cím

- értesítési telefonszám

- a szerződést megkötő természetes személy személyi igazolványának száma (vagy egyéb okmány típusa, száma)

- Meghatalmazott neve

- Cégjegyzékszám

- Adószám

- Számlavezető bank neve, számlaszáma

- Számlaküldési, postázási cím

- e-mail cím

Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az üzembe helyezés kizárólag az ügyfélkapun keresztül megigényelt NAV által megküldött regisztrációs kód birtokában lehetséges.

Vevő tudomásul veszi, hogy az online pénztárgépek használatához elengedhetetlenül kapcsolódik az adattovábbítási szolgáltatás megvásárlása, mellyel összefüggésben a 14 napos elállási jog nem gyakorolható, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás vásárlása nem tartozik a távollévők között kötött szerződésre vonatkozó jogszabály hatálya alá.

A Felek megállapodnak, hogy a Vevő szavatossági és jótállási igényét az üzembe helyezést végző Eladó központi szervizében (1141 Budapest Fogarasi út 195-197.) érvényesítheti. Eladó által vállalt jótállási feltételeket a pénztárgép üzembe helyezésével egyidejűleg kiállított és átadott Pénztárgépnapló tartalmazza.

A Felek rögzítik, hogy az rendeltetésszerű használat előfeltétele, hogy a pénztárgépet az Eladó helyezze üzembe. 

Vevő tudomásul veszi, hogy az 50/2013 (XI.15) NGM rendelet alapján a NAV felé adatszolgáltatási kötelezettsége van az online pénztárgép rendelését illetően, melyet az ügyfélkapunk keresztül az eBev portálon érhet el. Vevő ezen adatszolgáltatási kötelezettségének jelen szerződés létrejöttétől függetlenül kell, hogy eleget tegyen.

 

6.Adatvédelem

Vevő az internetes áruházban történt vásárlása során tudomásul vette, hogy személyes adatokat szolgáltat. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott adatokat teljes körű titoktartással kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben, ha a Vevő valamely folyamat során ezt külön igényli, vagy ha az jogszabályból eredő kötelezettsége. Felek rögzítik, hogy Vevő az www.penztargepcentrum.hu/adatvedelem címen elérhető adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tudomásul vette és az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt körben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

 

7.Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés dátuma megegyezik az első pontban rögzített Eladó általi visszaigazolás dátumával.

Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés feltételeinek módosításáról Eladó írásban tájékoztatja a Vevőt a nyilvántartásba vett elérhetőségek valamelyikén, és Vevő ezt írásban, a megküldéstől számított 8 napos határidőn belül nem utasítja el, úgy azt Felek közös megegyezéssel történő szerződésmódosításnak tekintik.

Felek megállapodnak, hogy vitás esetben törekszenek a békés megegyezésre, azonban szükség  esetén, pertárgy értéktől függően kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

MELLÉKLET

Jelen szerződés mellékletét képezi a Mobil Adat Kft. előfizetői szerződés online pénztárgép informatikai szolgáltatásra, amit erre a linkre kattintva tölthet le.